#IEnjoyPlazaRomania

NOW OPEN
10:00 - 22:00
NR. BONURI PAȘAPOARTE

FORMULAR DE ACORD

 

Având în vedere cadrul legislativ în vigoare precum și contextul în care își desfăsoară activitatea centrul comercial Plaza România îmi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în următoarele condiții:

 1. IDENTITATEA SI DETALIILE OPERATORULUI

BUCURESTI MALL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT S.R.L. cu sediul in Bucureşti, Calea Vitan, nr. 55-59, Bucuresti Mall, birou S25A, sector 3, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/14055/2008, cod unic de înregistrare RO 24339722, nr. de cont RO32FNNB000102765463RO02 deschis la Credit Europe Bank –SMB reprezentată legal prin dl Affan Yildirim in caliatate de Administrator, proprietar al centrului comercial Plaza România, are calitatea de operator cu privire la datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare îmi exprim prezentul acord.

 1. CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRATE
 • Nume și prenume
 • Numar de telefon
 • Adresă e-mail
 1. SCOPUL PRELUCRARII

Bucuresti Mall Development and Management colectează aceste date cu caracter personal, în baza consimțământului dumneavoastră, pentru a sprijini demersurile autorităților în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul vizitatorilor centrului comercial Plaza România.

 1. MODUL DE COLECTARE A DATELOR SUPUSE PRELUCRARII
 • Vizitatorul scanează QR code-ul de pe mesele din food court-ul centrului comercial Plaza România
 • Vizitatorului i se va afișa, dupa scanare, pagina https://plazaromania.ro/registration-terms/
 • în pagina i se va solicita vizitatorului să își completeze datele personale mentionate în secțiunea 2 de mai sus, împreună cu acordul lui cu privire la prelucrarea acestor date
 1. PERIOADA DE STOCARE

Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate la sectiunea 2 mai sus  se va face până la momentul dispariției oricărui risc de infectare cu virusul SARS-COV 2, respectiv pe întreaga perioadă de timp în care există obligația legală, în sarcina entității, de prelucrare sau în vederea protejării interesului legitim al operatorului, inclusiv în ceea ce privește apărarea unui drept în justiție al Operatorului. In ceea ce privește transferul datelor furnizate, menționăm că acestea vor face obiectul transferului strict către unitățile sanitare, precum și către instituțiile și/sau autoritățile publice direct interesate și implicate în combaterea infecției cu SARS-COV 2 și nu vor face obiectul unui transfer neautorizat.

 1. TRANSFERUL DATELOR

Datele cu caracter personal menționate la sectiunea 2 mai sus pot face obiectul transferului către autoritățile care sunt abilitate conform legii să prelucreze datele personale pentru scopul în care au fost colectate, respectiv pentru gestionarea cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

De procesul de colectare și stocare a datelor cu caracter personal menționate la secțiunea 2 mai sus, operatorul se ocupa in mod direct.

De asemenea, datele cu caracter personal colectate în baza prezentului consimțământ pot fi prelucrate în cadrul Grupului Anchor din care operatorul face parte având în vedere că procesele de business și suport sunt în mare parte gestionate centralizat.

 1. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Subsemnatul declar că am fost informat cu privire la drepturile ce revin persoanelor vizate, în conformitate cu legislația aferentă protecției datelor cu caracter personal, respectiv:

 • Dreptul de acces – dreptul de a solicita confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către operator, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. Pe bază de solicitare, operatorul va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de costurile efective realizate de operator,
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare,
 • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – in situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul in care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), dreptul de a obține ștergerea respectivelor date,
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege (în special în cazul în care contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală și nu dorește ștergerea datelor, ci optează pentru restricționarea acestora). In aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate,
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul legitim al Bucuresti Mall sau în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este învestit Bucuresti Mall,
 • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat si se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru datele cu caracter personal furnizate de către persoana vizata și numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate, și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul,
 • Dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către operator. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – https://www.dataprotection.ro,
 • Dreptul de a retrage consimțământul – dreptul de a retrage, în orice moment, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă,
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – în cazul în care operatorul ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, dreptul de a (a) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, (c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie.

Înțeleg că retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor personale în baza prezentului acord, produce efecte pentru viitor, ceea ce înseamnă că nu afectează prelucrarea datelor mele cu caracter personal până la data comunicării retragerii consimțământului.

Aceste drepturi pot fi exercitate, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul din Sector 6, Bdul. Timișoara 26Z, Clădirea Anchor Plaza, Et. 12, Biroul 12A01, București, Romania, sau prin E-mail: dpo@anchorgrup.ro

Luând în considerare cele de mai sus, îmi exprim consimțământul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Bucuresti Mall Development and Management S.R.L. în conformitate cu coordonatele de prelucrare descrise mai sus în prezentul document.

Declar că am peste 18 ani.

*Cadrul legislativ și detalii de operare:

 • “Operatorii economici din sectorul alimentației publice, înainte de reluarea activităților de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică” au obligația de a asigura, printre altele, ”existența unui registru de evidență a rezervărilor clienților, astfel încât, în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul clienților unității de alimentație, să existe date concrete pe baza cărora să poată fi efectuată ancheta epidemiologică” – Ordinul nr. 966/1809/105/2020 pentru aprobarea Normei privind măsurile specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică.
 • Zonele de tip food court (zone comune de servire masa) din exteriorul si/sau interiorul centrului comercial Plaza România nu fac obiectul contractelor de închiriere cu comercianții prezenți în foodcourt, ci sunt proprietatea centrului comercial menționat anterior
 • Centrul comercial Plaza România nu intră în mod direct sub incidența prevederilor Ordinului nr. 966/1809/105/2020 sus-menționat, pentru că nu desfășoară activitate în domeniul alimentației publice, însă, pentru a sprijini demersurile autorităților în cazul apariției unui caz de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul vizitatorilor zonelor de tip food court ale centrului comercial, acesta înțelege să colecteze date minime de identificare ale vizitatorilor care aleg să își petreacă timpul in food court (zone comune de servire masa) din exteriorul si/sau interiorul centrului comercial.